Vedtægter for Andelsselskabet Foldby Forsamlingshus

INDHOLDFORTEGNELSE

1.0 Navn
2.0 Formål
3.0 Hjemsted
4.0 Andelskapital
5.0 Andelshavere
6.0 Tegning af andele
7.0 Hæftelse
8.0 Overdragelse af andelsbevis
9.0 Bestyrelse
10.0 Generalforsamling
11.0 Regnskab
12.0 Opløsning

1.0. Navn.

1.1. Andelsselskabets navn er FOLDBY FORSAMLINGSHUS A.m.b.a.

2.0. Formål.

2.1. Andelsselskabets formål er at drive og vedligeholde det af andelsselskabet ejede forsamlingshus, beliggende Kirkevej 1, Foldby, 8382 Hinnerup, og herunder udleje forsamlingshuset til andelshaverne og andre af byens borgere.

3.0. Hjemsted.

3.1. Andelsselskabets hjemsted er Foldby, 8382 Hinnerup.

4.0. Andelskapital.

4.1. Andelsselskabets kapital tilvejebringes ved salg af andelsbreve samt ved driften af forsamlingshuset i forbindelse med udlejning og i øvrigt afvikling af forskellige aktiviteter.

4.2. Bestyrelsen er bemyndiget til at optage nødvendige lån til brug for vedligeholdelse af forsamlingshuset, udskiftning af inventar, nyindkøb af inventar o.s.v.

5.0. Andelshavere.

5.1. Som andelshavere betragtes enhver der er i besiddelse af et gyldigt andelsbrev og er noteret i andelsselskabets andelshaverprotokol. Såfremt der præsenteres et andelsbrev uden at ihændehaveren er noteret i andelshaverprotokollen, skal ihændehaveren dokumentere sin adkomst og kan på grundlag heraf indføres i anpartshaverprotokollen.

5.2. Samtlige andelsbreve er navneandelsbreve.

5.3. Enhver, der er bosiddende (eller for selskaber, foreninger og lignende hjemmehørende) i Foldby Sogn er berettiget til at tegne/erhverve en eller flere andele i overensstemmelse med nærværende vedtægter.

6.0. Tegning af andele.

6.1. Der udstedes alene andelsbreve med et pålydende på kr. 1.000.

6.2. Til hvert andelsbrev knytter sig en forpligtelse til at foretage en til andelsbrevet knyttet årlig indbetaling til andelsselskabet på kr. 100. Når andelsbrevet er fuldt ud indbetalt efter 10 år - 10 betalinger af kr. 100 - vil andelen alene kunne opretholdes mod en fortsat årlig indbetaling af kr. 100.

7.0. Hæftelse.

7.1. Andelshaveme hæfter alene for andelsselskabets forpligtelser med pålydende i henhold til det udstedte andelsbrev, og når andelsbrevet efter 10 år er fuldt ud indbetalt, hæfter andelshaveren alene med deres indskud.

7.2. Andelshaveme kan ikke af andelsselskabet pålægges at betale yderligere indskud til dækning af andelsselskabets gældsforpligtelser.

8.0. Overdragelse af andelsbrev.

8.1. Enhver andelshaver er berettiget til at sælge eller overdrage sin andel til andre, der er bosiddende i Foldby Sogn.

8.2. Den sælgende andelshaver har herefter ikke noget krav på at modtage nogen andel af andelsselskabets formue, jfr. pkt. 12.0.

8.3. Bestyrelsen skal senest 8 dage efter overdragelsen have meddelelse herom, således at andelsbrevet kan blive registreret i erhververens navn og erhververen kan blive noteret i andelsselskabets andelshaverprotokol.

9.0. Bestyrelse.

9.1. Andelsselskabets daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode ad gangen, og således at der det ene år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og det næstfølgende år 3 bestyrelsesmedlemmer o.s.v.

9.2. Genvalg kan finde sted.

9.3. Udover bestyrelsesmedlemmer vælger generalforsamlingen hvert år en 1. og 2. suppleant.

9.4. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanten i bestyrelsesmedlemmets sted, og således at suppleanten overtager det fratrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

9.5. Bestyrelsen fastsætter retningslinjerne for forsamlingshusets drift, og herunder fastsætter bestyrelsen den leje, der opkræves ved udleje af forsamlingshuset.

9.6. Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

9.7. Andelsselskabet tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved optagelse af lån eller salg af fast ejendom, tegnes andelsselskabet dog af den samlede bestyrelse.

9.8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

9.9. Over bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, som underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og således at de bestyrelsesmedlemmer, der ikke har deltaget i bestyrelsesmødet, ved sin underskrift bekræfter at have læst referatet.

9.10. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.11. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse. Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

9.12. Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

10.0. Generalforsamlingen.

10.1. Andelsselskabets øverste myndighed er generalforsamlingen.

10.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i marts måned.

10.3. Dagsordenen, skal omfatte følgende punkter:

1. valg af dirigent,
2. bestyrelsens beretning om andelsselskabets virksomhed i det forløbne år,
3. forelæggelse af årsregnskab med påtegning af revisionen,
4. valg af bestyrelse, suppleanter samt 1-2 revisorer og 1 revisorsuppleant,
5. eventuelt.

10.4. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal indkaldes, når mindst 20 af andelsselskabets andelshavere skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. Generalforsamling skal i så tilfælde afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

10.5. Generalforsamlingen afholdes i forsamlingshuset, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel enten ved annoncering i et eller flere lokale blade eller ved særskilt skrivelse til de enkelte andelshavere. Indkaldelsen skal foruden tid og sted for generalforsamlingen også indeholde dagsordenen.

10.6.1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Rettidigt indkomne forslag ligger til gennemsyn hos formanden, men bestyrelsen kan dog beslutte, at der skal ske udsendelse til andelshaverne af den endelige dagsorden.

10.6.2. Generalforsamlings beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende vedtægter.

10.7. Hvert andelsbevis giver en stemme, men således at ingen andelshaver har mere end én stemme, uanset antal andelsbreve.

10.8. Til ændring af nærværende vedtægter, opløsning af andelsselskabet eller fusion, kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, ligesom 2/3 af den samlede andelskapital skal være repræsenteret på generalforsamlingen.

10.9. Såfremt et forslag vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, men 2/3 af den samlede andelskapital ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, skal der afholdes en ny generalforsamling tidligst 2 uger og senest 4 uger efter, på hvilken generalforsamling forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, og uanset den på generalforsamlingen repræsenterede andelskapital.

10.10. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

11.0. Regnskab.

11.1. Andelsselskabets regnskabsår er 1. januar - 31. december.

11.2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den eller de af generalforsamlingen valgte revisorer.

11.3. De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsyn i andelsselskabets regnskabsbilag og kassebeholdning, og skal gøre bestyrelsen opmærksom på evt. uregelmæssigheder i så henseende.

11.4. Kassereren indkasserer andelsselskabets indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren udfører bogføringen i en sådan form, at andelsselskabets øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder andelsselskabets årsregnskab.

11.5. Generalforsamlingen kan vedtage at udbetale et udbytte på max. 6% af andelskapitalen.

11.6. Der kan ikke vedtages udbetaling af udbytte, såfremt regnskabet for det pågældende år udviser underskud, ligesom udbyttebetaling ej heller kan vedtages, så længe der henstår uafskrevet underskud fra tidligere regnskabsår.

12.0. Opløsning.

12.1. I tilfælde af andelsselskabets opløsning vælges en eller flere likvidatorer, der på bedste måde realiserer selskabets aktiver og efter dækning af samtlige andelsselskabets forpligtelser foretager evt. udlodning til andelshaverne i forhold til den af dem tegnede andelskapital eller til foreninger i lokalområdet efter generalforsamlingens vedtagelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen december 2001.

 

Vedtægterne er udformet af:

INTER-LEX Advokater
Strandvejen 94
8000 Århus C
Tlf.nr. 87343434
Advokat: SØREN A. PEDERSEN
sp/ln

Dokument med vedtægterne er OCR scannet til ovenstående tekst.